สัมมนาเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น

Technology Innovation Seminar on safety regulations
for refrigeration equipment

Organizer Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
The Association for Overseas Technical Cooperation
and Sustainable Partnerships (AOTS)
Co-organizer Department of Industrial Works (DIW),
Ministry of Industry
cooperation The Japan Food Machinery Manufacturers' Association

งานสัมมนาและ DIGITAL EXPO หลากหลายงานจะถูกจัด
เพื่อโปรโมทความเข้าใจในวิธีที่ล้ำสมัยของญี่ปุ่นในการแช่
เย็น รวมถึง
เรื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
โครงการนี้ถูกดำเนินการในรูปแบบการฝึกอบรมและ
โปรแกรมส่งต่อความเชี่ยวชาญภายใต้ชื่อ
"การฝึกอบรมและโปรแกรมส่งต่อความเชี่ยวชาญสำหรับ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการ
ลงทุน" โดย
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
(Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ
METI) ของประเทศญี่ปุ่น
โปรแกรมนี้มีเป้าหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจและ
ความเป็นต่อในด้านเทคโนโลยีรวมถึงความรู้และทักษะ เพื่อ
ขยายการค้าของ
ทั้งสองฝ่ายและส่งเสริมการลงทุนในต่าง
ประเทศ
เราตั้งเป้าหมายในด้านการเติบโตทางธุรกิจและความร่วม
มือเพื่ออนาคตของทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น

"Various seminars and DIGITAL EXPO will be held
to promote understanding of Japan's advanced
approaches
to refrigeration and other equipment.
This project is implemented as a training and
expert dispatch program under
""Training & Expert Dispatch Program for
improving the business environment related to
Trade and Investment”
by the Ministry of
Economy, Trade and Industry (METI) of Japan.
The program aiming at constructing the economic
system and prevailing at technology & know-how,
in order to
expand the bilateral trade and
encourage the investment overseas. We aim for
economic growth and
cooperation for both
Thailand and Japan in the future."

การแสดงเทคโนโลยีแช่แย็นและแช่แข็ง รวมถึงอุปกรณ์
สำหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์ การแปรรูปอาหารทะเล
การแปรรูปผลไม้และผักแล ะการผลิตอาหารสำเร็จรูป

The showcase of refrigerating and freezing
technology and equipment for industries of meat
processing,
seafood processing, fruit and
vegetable processing, and prepared food
manufacturing.

開催概要

開催概要

"อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แช่เย็นและแช่แข็งท
ี่โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร
นิทรรศการทางออนไลน์ที่เครื่องจักรทางอาหารชั้นนำของ
ญี่ปุ่นเรียงรายให้รับชม"

"Equipment which can be linked with refrigerating
and freezing equipment at food manufacturing
and
processing factories. The online exhibition
where Japanese leading food machinery is lined
up."